info voor partners, sponsors e.a.


Beschikking  Stichting ABC als erkende ANBI-instelling.
Giften aan ANBI’S (Algemeen nut beogende instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Sinds 1 januari 2014 geldt voor ANBI’S een publicatieplicht op de internetsite. De gevraagde gegevens van het afgelopen boekjaar worden hieronder verstrekt. Indien u meer informatie wilt dan kunt u met ons contact opnemen.

De naam van de instelling.
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering. (Publieksnaam: Stichting ABC)

Het RSIN/fiscaal nummer: 810795048
 
De doelstelling van de instelling.
Stichting ABC is in 1996 opgericht om  de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede mogelijkheden voor  Nederlandstalige laaggeletterden te bewerkstelligen om als volwassene de vaardigheden lezen, schrijven, en rekenen te kunnen leren of hun vaardigheid daarin te verbeteren. De afgelopen jaren is maatschappelijk  kunnen functioneren in beroep, vrije tijd  en de digitale samenleving ook als belangrijke basisvaardigheid benoemd.
Om deze doelstelling te realiseren richt Stichting ABC zich op drie soorten van activiteiten: Belangenbehartiging, Stimuleren en Ontmoeten(BSO}
Iedere volwassene die bovengenoemde basisvaardigheden onvoldoende beheerst, heeft volgens Stichting ABC het recht om die alsnog te leren. Stichting  ABC stimuleert de kwaliteitsverbetering van het educatiewerk en organiseert de behoefte van deelnemers aan lotgenotencontact. Het opleiden en begeleiden van ambassadeurs (ex-cursisten die een aanvullende scholing hebben gekregen) is een belangrijke kerntaak.

Het beleidsplan.
Als uitwerking van de doelstelling zijn voor het jaar 2015 op landelijk niveau de volgende beleidsinitiatieven vastgesteld:
1. Training van ambassadeurs, zowel nieuwe als reeds actieven in de provinciale afdelingen.
2. Onderzoek naar de mogelijkheden om nieuwe provinciale/regionale afdelingen op te richten.
3. Het organiseren van de landelijke deelnemersdag inclusief de uitreiking van de ABC trofee.
4.  Het organiseren van de landelijke ambassadeursdag.
5. Het onderhoud van de database ambassadeurs en de ABC website.
6. Ondersteunen van de regionale initiatieven rond Taal voor het Leven.
7. Het begeleiden en ondersteunen van de afdelingen.
8. Onderhoud van de landelijke ABC organisatie.
9. Participatie in het Europese project Elinet.
10. Het verkennen van theater voor de doelgroep “Sketches uit het leven van een laaggeletterde”
Iedere provinciale afdeling van Stichting ABC maakt voor elk jaar een eigen beleidsplan geënt op de regionale mogelijkheden en de beschikbaarheid van ambassadeurs.
 
De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders.
dhr. Arjan Beune
Voorzitter
 
dhr. Jos Niels
bestuurslid als afgevaardigde ambassadeurs

mw. Ria van Ras
bestuurslid als afgevaardigde ambassadeurs
 

Het beloningsbeleid
Vereniging  en Stichting ABC is een vereniging van vrijwilligers. De  bestuurders en ambassadeurs hebben recht op een vergoeding van de reiskosten. Ambassadeurs kunnen als vrijwilligers aanspraak maken op een vergoeding van € 4,50 via Stichting Lezen & Schrijven overeenkomstig de belastingvrije vergoedingsregels.   
 
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
In 2013 kreeg ons jaarverslag de titel “Door de bomen het BOS blijven zien”.
BOS is onze missie Belangenbehartigen, Ontmoeten en Stimuleren van en voor laaggeletterden, onze achterban.
 
Het jaar 2014 karakteriseren we als  “Samen door het BOS”. Hoe we dat gedaan hebben vind u in dit jaarverslag. We hebben er niet zomaar een beetje rondgedwaald maar geprobeerd koers te houden. De koers was die op weg naar stabiele toegankelijke voorzieningen waar laaggeletterden op professionele manier kunnen werken aan het verwerven van die broodnodige basisvaardigheden. Die weg blijkt nog lang. In de lente van 2015 blijkt de rijksoverheid nog niet verder te gaan dan een nieuw project tot 2018 te benoemen. In de hoop dat de maatschappij (en de decentrale overheden) dat uiteindelijk wel zullen uitwerken in iets blijvends. De uitdaging voor 2015 en verder blijft vooralsnog dezelfde.
 
In dit jaarverslag geven we een inkijk in wat ABC in 2014 gedaan heeft in het B(elangenbehartiging) O(ntmoeten) S(amenwerken), zowel wat er op landelijk vlak is gedaan als wat er zich in de provinciale afdelingen heeft afgespeeld.
Klik hier om het Jaarverslag 2014 te downloaden
(www.a-b-c.nu/sites/default/files/ABC Jaarverslag 2014.pdf).
 
Een financiële verantwoording.
De Stichting ABC verwerft het geld en stelt dat beschikbaar voor het uitvoeren van activiteiten en het draaiende houden van de vereniging en haar afdelingen.
 
 

Beschikking  Stichting ABC als erkende ANBI-instelling.
Giften aan ANBI’S (Algemeen nut beogende instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Sinds 1 januari 2014 geldt voor ANBI’S een publicatieplicht... lees verder