info voor partners, sponsors e.a.

toelichting: 
afbeelding: 
zichtbaar: 
zichtbaar
gebruik ReadSpeaker: 
ja
Brandbrief aan de 2e Kamer

Eind oktober 2018 hebben een aantal ambassadeurs namens de Vereniging ABC een brief aan de 2e Kamer en de betreffende ministers gestuurd. Hierin spreken zij hun grote zorgen uit over de positie van de laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal (NT1). Hieronder kunt u de brief downloaden.

Eind oktober 2018 hebben een aantal ambassadeurs namens de Vereniging ABC een brief aan de 2e Kamer en de betreffende ministers gestuurd. Hierin spreken zij hun grote zorgen uit over de positie van de laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal (NT1). Hieronder... lees verder
Leerstoel Maurice de Greef

Op vrijdag 28 september is de ons welbekende Maurice de Greef in een eervolle baan gestart op de Vrije Universiteit van Brussel.
Het is een baan (een 'leerstoel') die wordt gesteund door de internationale organisatie Unesco. Maurice gaat lessen geven en onderzoek doen rond  Volwassen-educatie. Speciaal gaat hij zich richten op betere educatie (opleidingen) voor mensen die minder kansen hebben (gehad) op een goede opleiding. Mensen die daardoor minder kansen hebben in de maatschappij.

ABC wenst Maurice  heel veel succes met zijn opdracht. Namens ABC kreeg Maurice een stenen uil aangeboden, een symbool voor wijsheid.

Op vrijdag 28 september is de ons welbekende Maurice de Greef in een eervolle baan gestart op de Vrije Universiteit van Brussel.
Het is een baan (een 'leerstoel') die wordt gesteund door de internationale organisatie Unesco. Maurice gaat lessen geven en onderzoek doen rond  Volwassen-educatie. Speciaal gaat hij zich richten op betere educatie (opleidingen) voor mensen die minder... lees verder
Week van de Alfabetisering 2018

In deze week zijn er veel activiteiten. Op veel plaatsen werken ook ABC-ers mee om bijv. voorlichting te geven. Hieronder een voorbeeld: de serie van 5 uitzendingen over laaggeletterdheid door Studio 040 uit Eindhoven. (Klik hier voor de 1e aflevering van dinsdagavond 4 september.)
 

In deze week zijn er veel activiteiten. Op veel plaatsen werken ook ABC-ers mee om bijv. voorlichting te geven. Hieronder een voorbeeld: de serie van 5 uitzendingen over laaggeletterdheid door Studio 040 uit Eindhoven. (Klik hier voor de 1e aflevering van dinsdagavond 4... lees verder
Stem op een planKlik op de foto hierboven, ga naar de website en stem op de beste ideeën waarmee mensen die moeite hebben met taal en rekenen makkelijker mee kunnen doen in onze samenleving. Kijk goed naar de filmpjes. Je mag op 3 ideeën stemmen.
 
Radio-uitzending over laaggeletterdheid
Klik op de radio om de uitzending te
beluisteren over laaggeletterdheid.
Dit is de Nacht, 16 januari 2018.
 
Toekenning project Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden


Op 30 november is de aanvraag van ABC door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. De naam van het project is: Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden. Klik hieronder op de link om de toekenningsbrief te downloaden.

Lees hier een samenvatting van het project:
Vereniging  ABC heeft de wens om inspraak op gemeentelijk niveau op het gebied van laaggeletterdheid te realiseren, zodat bestrijding van laaggeletterdheid effectiever wordt en meer afgestemd op de wensen en behoeften van de laaggeletterde burger.
In een verkenning wordt gekeken naar de mogelijkheden voor burgerparticipatie in het lokale bestuur waar het gaat om het beleid op het gebied van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie.

Centraal in de verkenning staat de inventarisatie welke vormen van inspraak door ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid relevant en mogelijk zijn, rekening houdend met de kenmerken van de doelgroep.
Daarnaast wordt gekeken naar welke aspecten van beleid inspraak wenselijk en mogelijk is, welke rollen ervaringsdeskundigen kunnen vervullen en welke condities (training, begeleiding) voorwaardelijk zijn voor een succesvolle implementatie.
In de verkenning wordt gebruik gemaakt van de participatieladder volgens Propper en Steenbergen (1999).
De verkenning wordt uitgevoerd middels een beperkte literatuurstudie, interviews met laaggeletterden, hun begeleiders, experts en gemeentelijke stakeholders. Hierbij wordt ook gekeken naar valkuilen en risico's.

Naar aanleiding van de literatuurstudie en de interviewronde wordt een Rapport van Bevindingen opgesteld met aanbevelingen voor de inrichting van pilots met inspraakorganen laaggeletterdheid.
Dit rapport dient als input voor een geleide klankbordsessie met alle geïnterviewden. Doel is om inhoudelijk te checken of het geschetste beeld kloppend is en voor draagvlak onder zowel ervaringsdeskundigen, lokaal bestuur en andere stakeholders kan zorgen.
Op basis van de klankbordsessie wordt het Rapport van Bevindingen bijgesteld.
Het rapport vormt de basis voor een op te stellen implementatieplan voor de inrichting van pilots.

In de verkenningfase worden tevens voorbereidingen getroffen voor de pilots (voorlopige competentieprofielen, werving locaties en ervaringsdeskundigen).
 


Op 30 november is de aanvraag van ABC door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. De naam van het project is: Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden. Klik hieronder op de link om de toekenningsbrief te downloaden.
... lees verder
Leren om te werken of om te leven?

In dit artikel staan de stand van zaken over de aanpak van laaggeletterdheid in Vlaanderen en enkele dilemma's waarmee onze zuiderburen kampen.
 

In dit artikel staan de stand van zaken over de aanpak van laaggeletterdheid in Vlaanderen en enkele dilemma's waarmee onze zuiderburen kampen.
  lees verder
ABC trofee 2017De ABC trofee 2017 is gewonnen door Wizenoze uit Amsterdam.
Op de foto ontvangt Jim Paijens van Wizenoze de trofee uit handen van Wil van Dijk, de voorzitter van de landelijke stichting ABC. De trofee is in het leven geroepen om goede initiatieven om eenvoudig te comminiceren met de doelgroep te belonen en te stimuleren. Wizenoze heeft een software-programma ontwikkeld om moeilijke teksten te analyseren en te vereenvoudigen. De trofee is een keramiek, geïnspireerd op de letter T uit het alfabet.
foto: Arie IJdo

 
Kosten laaggeletterdheid

Kosten van laaggeletterdheid p.j.
Klik op het plaatje voor informatie
over kosten van laaggeletterdheid.

 

Kosten van laaggeletterdheid p.j.
Klik op het plaatje voor informatie
over kosten van laaggeletterdheid.

  lees verder
Artikel en interview Pieter Hilhorst

Laaggeletterden zijn het eerst de klos in verzorgingsstaat
Als de regels ingewikkeld worden en loketten sluiten, raken laaggeletterden het eerst de weg kwijt.
Klik hier om het hele artikel te lezen. Klik hier om het radio-interview hierover te horen met Pieter Hilhorst op 18 maart 2017.

Laaggeletterden zijn het eerst de klos in verzorgingsstaat
Als de regels ingewikkeld worden en loketten sluiten, raken laaggeletterden het eerst de weg kwijt.
Klik hier om het hele artikel te lezen. Klik...

lees verder
Benefiet concert LLL

Op 17 maart wordt een benefietmanifestatie gehouden in het kader van LevenLang Leren. De bijeenkomst vindt plaats in de theaterzaal van de OBA. De opbrenst komt ten goede aan stichting ABC. Klik op de afbeelding voor meer informatie over het programma.

Op 17 maart wordt een benefietmanifestatie gehouden in het kader van LevenLang Leren. De bijeenkomst vindt plaats in de theaterzaal van de OBA. De opbrenst komt ten goede aan stichting ABC. Klik op de afbeelding voor meer informatie over het programma.

...

lees verder
Overleg Laaggeletterdheid 2e Kamer 23-11-2016

Klik hier voor het verslag van het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid d.d. 23-11-2016. In het verslag staan de ingediende moties en de reactie van de minister daarop.

 

Klik hier voor het verslag van het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid d.d. 23-11-2016. In het verslag staan de ingediende moties en de reactie van de minister daarop.

  lees verder
Vacatures ABC-bestuur

Voor het landelijk bestuur worden 2 bestuursleden gezocht (vrijwilligers):
a. Coördinatie Taalambassadeurs
b. Secretariaat

ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze ambassadeurs als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.  Website: http://www.a-b-c.nu/
ABC is een vereniging met 7 provinciale afdelingen en een landelijk bestuur.
Het landelijk bestuur is op zoek naar een twee bestuursleden met het profiel:
Algemeen:
 • Heeft affiniteit en liefst ervaring in het werk met de doelgroep laaggeletterden.
 • Is op vrijwillige basis 20  dagen op jaarbasis beschikbaar. (*)
 • Heeft ervaring in het coördineren en samenwerken met vrijwilligers.
 • Wil opereren in een ‘uitvoerend’ bestuur.
 • Verantwoordelijkheid mee willen dragen voor en meedoen met de gehele breedte van het landelijk bestuurswerk.  
Specifiek voor de coördinatie taalambassadeurs:
 • Initiatieven nemen voor werving, begeleiding en opleiding van taalambassadeurs.
 • Onderhouden van contacten met de afdelingen, docenten en collega instellingen.
 • Zorg dragen voor beoordeling offertes, opstellen contracten en facturering.
 • Kwaliteitsbewaking.
Specifiek voor het secretariaat:
 • Faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten (agendering, locatie, logistiek, verslaglegging e.d.)
 • Correspondentie verzorgen
 • Archief beheer
 • Personeelszaken
 • Verenigingszaken
ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.
Indien mogelijke kandidaten geen interesse hebben in het bestuurlijk werk maar wel een meer afgebakend taak willen verrichten ( bijvoorbeeld (een deel van) de secretariële werkzaamheden) dan zij ook zeer welkom.
*) Organisaties, instanties  of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren,  om niet, naar ABC.  ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC
Mob. 06 20424804, email: wilvandijkwvd@gmail.com
 
 

Voor het landelijk bestuur worden 2 bestuursleden gezocht (vrijwilligers):
a. Coördinatie Taalambassadeurs
b. Secretariaat

ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs... lees verder
Persbericht ABC 20 jaar

Volwasseneneducatie in Nederland erg mager
Dit betoogde de vereniging ABC zaterdag 19 november bij de viering van haar 20 jarig bestaan. ABC, een belangenvereniging van en voor laaggeletterden, is  20 jaar voornamelijk actief in het opleiden en begeleiden van Taalambassadeurs. Deze ambassadeurs verzorgen overal in het land optredens om bestrijding en voorkoming van laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.
De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege aangestuurd, professioneel werkveld naar een lokaal aangestuurde voorziening (educatie) of geheel open markt (inburgering) met inzet van veel vrijwilligers. Nederland is vrijwel het enige land in Noordwest Europa waar dit het geval is. Volgens onderzoek heeft Nederland daarnaast jaarlijks een lager budget beschikbaar dan alle andere Noordwest Europese landen. Ook landen als Polen en Slovenië hebben jaarlijks per inwoner meer aan volwasseneneducatie te besteden. De beschikbare budgetten in Nederland zijn gekrompen en er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van de volwasseneneducatie en het terugdringen van laaggeletterdheid. Het argument voor het laatste is dat er via de inzet van vrijwilligers meer laaggeletterden zullen worden bereikt en dat niet voor elke potentiële deelnemer aan de volwasseneneducatie professionele begeleiding nodig en betaalbaar is. Dit terwijl onderzoek aantoont dat de aanwezigheid van de docent noodzakelijk is voor een constructief leerproces. Bovendien blijkt in de praktijk dat vooral NT2-leerders, waaronder veel inburgeraars, gebruik maken van het gratis aanbod met vrijwilligers en dat in verhouding maar weinig autochtone moedertaalsprekers bereikt worden.
Samen met deskundigen uit het veld van de volwasseneneducatie heeft de verenging ABC adviezen opgesteld hoe het beter zou kunnen en die aan beleidsmakers en de politieke partijen aangeboden. Zorgen voor een goede kwaliteit van de werving, begeleiding en opleiding  van laaggeletterden is daarvan het kernpunt.
Het 20 jarig jubileum is onder aanwezigheid van een groot aantal taalambassadeurs feestelijk in Utrecht gevierd. De stichting Lezen en Schrijven, mede organisator van het jubileum, zette de vereniging in het zonnetje en bood een mooie en praktische banner als cadeau aan. De jaarlijkse ABC trofee werd uitgereikt aan alle vrijwillige begeleiders van de  groepen Taalambassadeurs die in het land opereren.  De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje en muzikaal opgeluisterd door Arjen van de Mee en Maurice de Greef. Deze laatste is  ook bekend als wetenschapper die veel onderzoek heeft verricht rond laaggeletterdheid.


Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.
--------------------------------
Noot voor de redacties:
Voor meer informatie verwijzen we U naar de bijlage en de website van ABC (http://a-b-c.nu/).  U kunt ook informatie inwinnen bij de voorzitter van de vereniging ABC, dhr. Wil van Dijk (06 20424804).

 

Volwasseneneducatie in Nederland erg mager
Dit betoogde de vereniging ABC zaterdag 19 november bij de viering van haar 20 jarig bestaan. ABC, een belangenvereniging van en voor laaggeletterden, is  20 jaar voornamelijk actief in het opleiden en begeleiden van Taalambassadeurs. Deze ambassadeurs...
lees verder
Aandachtspunten ter versterking van volwasseneneducatie in Nederland

Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.

De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege aangestuurd, professioneel werkveld naar een lokaal aangestuurde voorziening (ve) of geheel open markt (inburgering) met inzet van veel vrijwilligers. Nederland is vrijwel het enige land in Noordwest Europa waar dit het geval is. Volgens onderzoek heeft Nederland daarnaast jaarlijks een lager budget beschikbaar dan alle andere Noordwest Europese landen. Ook landen als Polen en Slovenië hebben jaarlijks per inwoner meer aan volwasseneneducatie te besteden. De beschikbare budgetten in Nederland zijn gekrompen en er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van de volwasseneneducatie en het terugdringen van laaggeletterdheid. Het argument voor het laatste is dat er via de inzet van vrijwilligers meer laaggeletterden zullen worden bereikt en dat niet voor elke potentiële deelnemer aan de volwasseneneducatie professionele begeleiding nodig en betaalbaar is. Dit terwijl onderzoek aantoont dat de aanwezigheid van de docent noodzakelijk is voor een constructief leerproces. Bovendien blijkt in de praktijk dat vooral NT2-leerders, waaronder veel inburgeraars, gebruik maken van het gratis aanbod met vrijwilligers en dat in verhouding maar weinig autochtone moedertaalsprekers bereikt worden. Cijfers hierover zijn niet bekend.

Volwasseneneducatie is één van de middelen om maatschappelijke knelpunten zoals sociale uitsluiting, werkloosheid en schulden te voorkomen en ouderbetrokkenheid, communicatie met de overheid en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. In de huidige situatie lekt veel kennis weg door vertrekkende professionals en worden concessies gedaan aan de kwaliteit van het aanbod. De daarmee gepaard gaande maatschappelijke risico’s op korte en lange termijn zullen, zowel financieel als vanuit menselijk oogpunt, onwenselijk zijn.

Het moet mogelijk zijn met een aantal acties de volwasseneneducatie te versterken, met name door aandacht voor de infrastructuur van de volwasseneneducatie en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod. Ondergetekenden zijn van mening dat er een aantal aandachtspunten kan worden onderscheiden om de maatschappelijke functie van de volwasseneneducatie op de kaart te houden en in de toekomst te waarborgen.

 1. Ondersteuning van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties in het verkrijgen en onderhouden van kennis over de doelgroep en inhoud van de volwasseneneducatie en de basisvaardigheden die daarin aan bod komen. Een constante uitwisseling in de driehoek regievoering, kennisvergaring en uitvoering, op landelijk en regionaal niveau, kan hierin een belangrijke rol spelen.

 2. Het inzetten op de ontwikkeling en vaststelling van een eenduidig begrippenkader, waarbij de definiëring van doelgroepen en niveaus wordt vastgesteld die wel of niet tot de ve worden gerekend, zodat hierover helderheid en transparantie ontstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of inburgeraars wel of niet tot de volwasseneneducatie als werksoort worden gerekend, of je nu laaggeletterd bent als je 1F /A2 niet hebt bereikt of juist B1/2F. Als doelgroep verschilt de inburgeraar niet zo veel van de anderstalige die graag taalonderwijs wil volgen, ook al vallen trajecten voor inburgering en NT2 voor niet-burgeringsplichtigen onder verschillende wetgeving (WI en WEB) )en ministeries (SZW en OCW), zoals voor de beschrijvingen van inhoud en niveau van opleidingen er een ander wettelijk kader is voor moedertaalsprekers (Standaarden en eindtermen ve) en voor anderstaligen (Raamwerk NT2).

 3. Regie vanuit de overheid (nationaal en regionaal) op beleid, kwaliteit en toegankelijkheid van een educatieve basisstructuur op macroniveau. De regie zou gericht moeten zijn op een duurzaam beleid (‘2032’), waardoor regulier en extra budget en resultaten, opbrengsten en inzichten die verkregen worden door middel van onderzoek en monitoring van beleid en uitvoering niet elke paar jaar wegvallen bij wisseling van beleidslijn. Een aantal belangrijke aandachtspunten voor deze regie is:

-  Een van de eerste zorgpunten is het behoud van geoormerkte educatiegelden na 2018, opdat het budget niet opgebruikt zal worden voor andere prioriteiten binnen een gemeente (de spreekwoordelijke lantaarnpalen).

-  Tevens moet gewaakt worden voor een ingewikkelde, per regio verschillende en dure infrastructuur met (te) veel coördinatie, organisatie en bijbehorende kosten.

-  Onder deze regie valt ook preventief en curatief beleid dat goed op elkaar is aangesloten (van vve t/m ve) in combinatie met consultatiebureaus, vve, po, vo, ve. Dat wil zeggen: ketensamenwerking door de gehele levensloop heen.

-  Meer regie op een goed functionerende aansluiting van volwasseneneducatie en inburgering op Mbo, opdat deelnemers aan de ve en inburgeraars die een beroepsopleiding willen volgen met zo min mogelijk tijdverlies een beroepsopleiding kunnen volgen met extra taal- en rekenondersteuning.

Bij voorkeur komt er een educatief beleidsplan tot en met 2032, wordt er vanuit de overheid beter gestuurd en komt er meer budget.

 1. Meer regie vanuit de overheid op de handhaving van kwaliteit van de volwasseneneducatie door kaders te stellen voor de inzet van gekwalificeerde docenten en vrijwilligers. Voor welke rollen en taken kunnen vrijwilligers worden ingezet en welke rollen en taken zijn voorbehouden aan de gekwalificeerde professionele docent? Vrijwilligers worden nu vaak ingezet als alternatief voor professionele docenten en daarmee worden aan hen allerlei kwaliteitseisen gesteld waarvan redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat zij daaraan kunnen voldoen. Er wordt ons inziens te veel in kwaliteitstermen gesproken over vrijwilligerswerk, terwijl de toegevoegde waarde van vrijwilligers juist zit in het laagdrempelige, de persoonlijke aandacht, praktijkgerichte (en dus flexibele) en vooral dat het voor beide partijen constructief is.

 2. De professionele docent blijft in educatie onmisbaar. We vragen aandacht voor:

  • Kwaliteitsstandaarden voor professionele docenten basisvaardigheden (NT1, NT2, rekenen en digitale vaardigheden) waaraan zij moeten voldoen met erkende kwalificering of certificering (er bestaat weliswaar een certificeringsmogelijkheid voor docenten NT2, maar dit is een privaat initiatief vanuit de Beroepsvereniging van docenten NT2).

  • Scholingsmogelijkheden van docenten basisvaardigheen (NT1, NT2, rekenen en digitale vaardigheden) op basis van een dergelijke kwaliteitsstandaard. Hiervoor is al een aanzet gegeven in het Raamwerk docent basisvaardigheden, dat in opdracht van het Steunpunt ve is ontwikkeld en dat bouwstenen beschrijft van kennis en vaardigheden die in een opleiding voor docenten basisvaardigheden aan bod zouden moeten komen.

  • Vooral het geduld met en het respect voor de doelgroep is een belangrijk kenmerk van de kwalitatief goede begeleider (docent zowel als vrijwilliger). In het Raamwerk is deze omschreven als een belangrijke andragogische competentie van docenten.

 3. Geschikt maken van de Standaarden en Eindtermen aan de onderkant voor het streven naar en meten van kleinere stappen voortgang in het formeel en non-formeel onderwijs dat van overheidswege wordt bekostigd. Het huidige niveau Instroom is nu alleen beschreven als standaard - er zijn geen eindtermen geformuleerd omdat Instroom geen opleiding is (dat zijn alleen de opleidingen op 1F en 2F) en alleen gezien wordt als een soort tussenniveau dat handig is voor de inrichting van het onderwijs. Daarmee wordt de stap van kwetsbare deelnemers van een niveau onder Instroom naar het bereiken van het niveau Instroom dus niet erkend als een belangrijke niveaustap, juist voor de veelal extra kwetsbare doelgroep waarvoor het erkennen van kleinere voortgangsstappen zo belangrijk is.

 1. De mogelijkheid van certificering op deelvaardigheden. Dat zou voor het formele onderwijs voor een groot deel van de doelgroep (en aanbieders) soelaas bieden en stimulerend kunnen werken. Momenteel kan alleen gediplomeerd worden (of gecertificeerd als het niet om een formeel diplomatraject gaat) op het niveau van een vaardigheid (taal of rekenen) en niet op het niveau van een deelvaardigheid (bijvoorbeeld spreken, lezen of schrijven als het gaat om NT1).

 2. Keurmerk voor vrijwilligersorganisaties dat daadwerkelijk de effectiviteit van de vrijwilligersorganisaties borgt, mede in het licht van de rollen, taken en competenties die vrijwilligers in verschillende educatiesoorten kunnen hebben. Vrijwilligersorganisaties moeten op de juiste manier worden ingezet en hun karakter en toegevoegde waarde als vrijwilligersclubs behouden. Ze zijn geen professionele taalaanbieders en moeten ook niet op die manier gezien worden en verantwoording afleggen. Uiteraard moeten ze wel toegerust worden om wat ze doen zo goed mogelijk te doen.

 3. Aandacht voor de acceptatie van het feit dat er in de maatschappij onder laagopgeleide volwassenen een groep deelnemers bestaat voor wie het maatschappelijk gewenste niveau geen haalbare kaart is. Dit voorkomt dat eenzijdig wordt gefocust op het sleutelen aan de vaardigheden van de doelgroep zelf zonder dat aan overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen wordt gevraagd rekening met deze doelgroep te houden. Deze kwetsbare groep is geen deficiet van de maatschappij, maar moet de mogelijkheden krijgen in de maatschappij volwaardig te participeren. Dat betekent dat de overheden, bedrijven, instellingen e.d. moeten leren rekening te houden met mensen die niet goed (genoeg) kunnen lezen, schrijven of rekenen en dat deze mensen gemakkelijker uit durven komen voor hun minder ontwikkelde basisvaardigheden. Dit lijkt ons een taak voor de overheid, te beginnen bij de overheidscommunicatie zelf die rekening houdt met de doelgroep.

 4. Focus, als het om resultaat en opbrengst van educatietrajecten gaat, niet alleen op taal en rekenen, maar op de impact van trajecten op sociale inclusie. Taal en rekenen en welke andere basisvaardigheid dan ook zijn middelen waarmee sociale inclusie bevorderd wordt, geen doel op zich. Dat betekent dat het resultaat van educatie niet alleen zit in het bereiken van aantoonbare niveaustappen die mensen moeten maken maar vooral in het feit of ze daardoor beter participeren in de maatschappij, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en een groter welbevinden ervaren in het persoonlijk en maatschappelijk leven.

 5. Erken digitale vaardigheden als een eigenstandige vaardigheid binnen de opleidingen volwasseneneducatie en neem ze op in het opleidingsstelsel. De toenemende digitalisering van de maatschappij en het introduceren van de digitale overheid in 2017 maken dat het niet bezitten van voldoende digitale competenties een extra risico op sociale en maatschappelijke uitsluiting vormt.

 6. Onderzoek naar grotere inzet op het vinden van NT1-leerders en de motieven en triggers die hen kunnen verleiden en enthousiasmeren een traject te volgen en geef gemeenten en arbeidsmarktregio’s meer mogelijkheden hiervoor educatiemiddelen in te zetten.

 7. Ontwikkeling van infrastructuur waarmee deelnemers duurzaam kunnen inzetten op taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid, zodat zij ook na de ‘cursus’ hun eigen geletterdheid, gecijferdheid en digitale competenties kunnen bijhouden en ontwikkelen in hun dagelijkse bestaan. Huidige praktijk is over het algemeen tijdelijke vaardigheidsontwikkeling, die weer inzakt zodra mensen alweer een tijd geen ondersteuning meer hebben gehad. In dat kader is het verstandig om in het aanbod verbinding te leggen tussen taal en sociale domeinen:

-  Werken (Werkgevers),
-  Gezondheid (GGD’s, ziekenhuizen, huisarts, consultatiebureaus e.d.),
-  Opvoeding (scholen, bibliotheken, jeugdzorg, consultatiebureaus e.d.),
-  Financiën / administratie (Belastingdienst, schuldhulpverlening),
-  Ouderbetrokkenheid (vve, po, vo, vmbo, mbo enz),
-  Opleiding (Regulier onderwijs op alle niveaus, bedrijfsopleiders, leerwerkloketten e.d.),
-  Werk zoeken (UWV, uitzendbureaus, e.d.)

Deze aandachtspunten zijn opgesteld op basis van gezamenlijk denkwerk en input van de volgende betrokkenen bij de volwasseneneducatie:

Wil van Dijk voorzitter Stichting ABC
Monique Deenik
directeur TopTaal
Sylvia de Groot Heupner
directeur Het Begint met Taal
Simon Verhallen
Beroepsvereniging van Docenten NT2 (BVNT2) Ina den Hollander senior consultant CINOP
Maurice de Greef
gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel Elwine Halewijn senior adviseur ITTA

1 oktober 2016

Klik hier om onderstaand stuk te downloaden als PDF-bestand.
...
lees verder
Nationale ombudsman

Taalambassadeurs adviseren Nationale Ombudsman

‘Als laaggeletterde weet ik niet hoe en waar ik een klacht moet indienen.’ ‘Op websites staan veel te moeilijke woorden en dan weet ik niet wat ik moet doen.’ ‘Kunnen we als laaggeletterde helpen bij het testen van online formulieren?’ Allemaal uitkomsten van de dialogen met onder meer de Nationale Ombudsman tijdens de landelijke ontmoetingsdag voor laaggeletterden en taalcursisten. Deze dag, 4 juni georganiseerd door Stichting ABC en Stichting Lezen & Schrijven, stond geheel in het teken van ‘Leer het mij zelf doen’, digitalisering in de maatschappij.

In de maatschappij gaat bijna alles tegenwoordig digitaal. Het aanvragen van een OV-kaart, het regelen van gemeentelijke zaken, het invullen van de belasting, allemaal voorbeelden van zaken die digitaal verlopen en een obstakel vormen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en omgaan met de computer. Daarom was het doel van deze dag tweeledig. Aan de ene kant taalcursisten bekender maken met digitalisering en aan de andere kant beleidsmakers bewuster maken van de problemen waar laaggeletterden tegenaan lopen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Tips voor Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen
De ontmoetingsdag met presentaties, workshops, en ronde tafelgesprekken trok ruim 100 bezoekers, die bezig zijn met het verbeteren van hun taalvaardigheden of het op de agenda zetten van laaggeletterdheid als Taalambassadeur. Via workshops gingen ze aan de slag met het thema. Daarnaast gingen ze in dialoog met afgevaardigden van onder meer het UWV, het Ministerie van VWS, DigiD en verschillende zorginstellingen. Aan het eind van de dag gaven zij de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen tips mee voor digitalisering in de overheid.

Congrescentrum van Achmea in Zeist
Achmea ondersteunt de aanpak van laaggeletterdheid. Zij kiezen voor het sponsoren van die activiteiten, die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Sinds 2009 ondersteunt Achmea Stichting Lezen & Schrijven onder meer door het belangeloos ter beschikking stellen van hun congreszaal voor deze ontmoetingsdag.
 

Taalambassadeurs adviseren Nationale Ombudsman

‘Als laaggeletterde weet ik niet hoe en waar ik een klacht moet indienen.’ ‘Op websites staan veel te moeilijke woorden en dan weet ik niet wat ik moet doen.’ ‘Kunnen we als laaggeletterde helpen bij het testen van online formulieren?’ Allemaal uitkomsten van de dialogen met onder meer de Nationale Ombudsman... lees verder
ABC undercover

Taalambassadeur als mystery guest bij apotheek

In september 2015 tekende het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een convenant om, samen met andere partners, laaggeletterdheid aan te pakken. Daar kwam een actieplan uit voort. Een van de onderdelen was te onderzoeken hoe de communicatie verloopt met een klant die naar de apotheek in het ziekenhuis gaat. Caroline Swinkels, communicatieadviseur bij het Elkerliek ziekenhuis, vertelt over dit project.

Mystery guests op pad

“Het doel was om te kijken waar laaggeletterden tegenaan lopen als ze naar de apotheek in het ziekenhuis gaan. Daarom hebben we via Stichting ABC enkele Taalambassadeurs gevraagd om de apotheek te bezoeken en een product te kopen. Deze ambassadeurs hebben verslag uitgebracht van hun bezoek. Hun bevindingen zijn daarna teruggekoppeld naar de apothekersassistenten.”

Pas later hoorden de apothekers van het project. “Tijdens een bijeenkomst heeft Jeroen Weyers, rayoncoördinator Brabant bij Stichting Lezen & Schrijven, informatie gegeven over laaggeletterdheid. Daarna hebben de apothekersassistenten kennisgemaakt met de ambassadeurs die vervolgens over hun ervaringen tijdens het bezoek vertelden.”

Vier nummertjes trekken

De ambassadeurs liepen bij het bezoeken van de apotheek tegen verschillende problemen aan: “Dat begint al na binnenkomst bij het trekken van een nummer. Je moet dan een keuze maken waar je voor komt en of je wel of niet een recept hebt. Bij medicatie voor een wormpjeskuur moet je op de eerste en de veertiende dag een tabletje nemen. Dit werd opgelost door de datum op het doosje te schrijven. Dit zijn dingen waar je van tevoren niet van bedenkt dat mensen daar moeite mee hebben. De gesprekken van de apothekersassistenten met de ‘klant’ verliepen prima.” Ria, Taalambassadeur, vult aan: “Ik probeerde eerst nog het nemen van een nummer te ontwijken. Maar toen dat echt nodig bleek heb ik voor alle vier de categorieën een nummer gepakt. Daar zei niemand wat van. Ik zou het beter vinden als ze werken met pictogrammen en het op een tactische manier bespreekbaar maken als ze zien dat er iets niet lukt.”

Bewustwording is eerste stap

De apothekersassistenten vonden het project heel leerzaam: “Ze waren zich niet bewust van de problemen die laaggeletterden hebben. De informatie daarover is een eerste stap om je bewust te zijn van het bestaan van laaggeletterdheid. De verhalen van de ambassadeurs, waarom ze laaggeletterd zijn, vonden ze heel indrukwekkend. Met de verbeterpunten gaan ze nu zelf aan de slag.” Ook voor de mystery guests was het een mooi project. Ria: “Ik ben er al heel blij mee dat ik er nu voor uit durf te komen dat ik laaggeletterd was. Met zulke projecten probeer ik anderen te helpen.”

Vervolg

Nu is het zaak het project een vervolg te geven: “Ik denk dat er nog een verdiepingsslag of workshop nodig is, bijvoorbeeld informatie over hoe je dit probleem ter sprake kunt brengen en hoe je kunt herkennen en doorverwijzen. Ik hoop dat we de service verder kunnen verbeteren. Ik denk dat we met weinig inspanning veel hebben bereikt, maar er is nog een stap te zetten. We willen immers iedereen goede service verlenen.”

Meer weten over Taalambassadeurs?

Stichting Lezen & Schrijven werkt veel met Taalambassadeurs. Taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) weten uit eigen ervaring hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven. Zij zijn getraind om in presentaties en via de media uiteenlopende doelgroepen - van politici tot laaggeletterden - te overtuigen van het belang van goede basisvaardigheden voor iedereen. Neem contact op met Rian van Holsteijn via 070 310 89 04 of rian@lezenenschrijven.nl. Zij vertelt u graag meer.

Taalambassadeur als mystery guest bij apotheek

In september 2015 tekende het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een convenant om, samen met andere partners, laaggeletterdheid aan te pakken. Daar kwam een actieplan uit voort. Een van de onderdelen was te onderzoeken hoe de communicatie verloopt met een klant die naar de apotheek in het ziekenhuis gaat. Caroline Swinkels,...

lees verder
Rekenkamer over laaggeletterdheid

Klik op de foto om het filmpje te bekijken.

In ons land hebben veel meer mensen dan gedacht moeite met lezen en schrijven. Omdat het probleem veel groter is dan waar het kabinet vanuit gaat, werkt de huidige aanpak van laaggeletterdheid niet. Er zijn zelfs wachtlijsten voor taalcursussen voor volwassenen.
Klik hier om het rapport te bekijken.

 

Klik op de foto om het filmpje te bekijken.
... lees verder
Verslag conferentie Lions

Op 31 maart was een geslaagd symposium van Lions Nederland over laaggeletterdheid. Ook ABC was aanwezig op het symposium om o.a. te wijzen op het belang van werving van de doelgroep laaggeletterde Nederlandssprekenden.
Hieronder het verslag.


De Lions in Nederland willen bijdragen aan de strijd tegen de laaggeletterdheid. Het is een belangrijk maatschappelijk probleem met ruim 10% laaggeletterden in Nederland, waarbij de tendens eerder stijgend dan dalend is. Grote taken zijn weggelegd voor vrijwilligers en ambassadeurs vanuit serviceclubs zoals de Lionsclubs. Ter bekrachtiging van de bijdrage zijn ongeveer 100 Lions uit alle regio’s van het land in gesprek gegaan met 100 andere deelnemers uit verschillende organisaties die zich inzetten voor hetzelfde doel. Het gesprek vond plaats op een centrale plaats in het land, namelijk in Woerden, waar de Milandhof de deelnemers een voortreffelijk welkom heeft bereid.
Deelnemers waren plaatselijke taalambassadeurs, regionale coördinatoren van de Stichting Lezen en Schrijven, medewerkers van plaatselijke bibliotheken en hun ondersteuners in de provincies en bij de Koninklijke Bibliotheek, docenten, beleidsmedewerkers van gemeenten, en anderen. Ter stimulering en inleiding kregen deze 200 deelnemers aan het symposium een gastvoordracht van Prof. Maurice de Greef, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Er waren ook een viertal presentaties van belangrijke samenwerkingsprojecten van Lions en anderen. De presentaties betroffen:

 • De werving van laaggeletterden voor hun passende opleidingen – Wil van Dijk, voorzitter van de stichting ABC en de taalambassadeur Jos Niels  en Koos Vervoort onderstreepten ervaringsdeskundigen het belang van plaatselijke praktijkkennis en van lokale samenwerking,
 • Het project StapjeFitter in Woerden waarin het themataal en gezondheid centraal staat. Jennifer Laing vertelde hoe het project perspectieven verbeterd en versterkt heeft.
 • Plaatselijke dictees die Lionsclubs hebben georganiseerd in Hilversum en Schiedam en die geld hebben opgebracht voor plaatselijke taalprojecten,
 • Taalscholing op de werkvloer aan de hand van een project in Schiedam waarin bedrijven, gemeente en serviceclubs goed samenwerken en resultaat boeken.
Voor de taalscholing op de werkvloer gaan de Lions zich bijzonder inzetten. Voorzitter Ruud de Groot van Lions Nederland heeft tijdens het symposium deze inzet bekrachtigd met de ondertekening van het Taalakkoord van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een bevestiging van de Lionsambitie om in de bedrijven waarin ze werkzaam zijn, de mensen die dat nodig hebben te stimuleren om passende opleidingen te volgen en mensen daarbij te steunen als coach en mentor.

Jeannette Peters-La Brijn, José Scholte, , projectleider Taalakkoord en Lions-voorzitter Ruud de Groot; het ondertekende Taalakkoord
Dan waren er stands van taalaanbieders en andere organisaties. Deze konden vanuit hun stand de deelnemers informeren over wat ze doen. Daarbij maakten ze natuurlijk ook nuttige contacten over en weer. Een bijzondere stand stond buiten bij de ingang van de Milandhof. De stand is een loempiakar, waar de loempiabakkers tegelijk mensen benaderen over de taalopleidingen die ze nodig kunnen hebben. De loempiakar komt uit Overijssel en wordt gesteund door Zwolse Lionsclubs.

De deelnemers kwamen bijeen in de tot een prachtige symposiumruimte omgebouwde sporthal. Ze vonden hun plaatsen aan achttien regionale tafels. Lions uit de regio’s fungeerden als voorzitter en rapporteur van de regiotafels. De deelnemers maakten met elkaar kennis, presenteerden hun inzet en interesse voor de strijd tegen de laaggeletterdheid en maakten afspraken voor lokale en regionale samenwerking. De lokale en regionale focus sluit direct aan op hoe Lions en andere serviceclubs opereren. Dat gebeurt vanuit autonome plaatselijke clubs waarvan de Lions er ruim 400 tellen in Nederland. De deelnemers werden al bij de inschrijving naar hun regiotafels geleid, door de voortreffelijke gastheren en gastvrouwen van de Lionsclubs in Woerden. En ze gebruikten de “informele tijd” van pauze en lunch voor hun regionale kennismaking en gesprek. Deze opzet werkte bijzonder goed, gezien de opbrengst die de regiotafels terug konden rapporteren. Na de lunchpauze met een uitstekend lunch-buffet konden we in ongeveer één uur de opbrengsten van de regiotafels vernemen en samenvatten. Dat was de dagvoorzitter Jeannette Peters-La Brijn, Lionsvoorzitter in 2013-2014, zeer goed toevertrouwd.

Zaal, regiotafels, de zeer goed verzorgde inwendige mens
Aan het slot vatte George Muskens, de voorzitter van het organisatiecomité en van de Lionscommissie Lezen en Schrijven, de opbrengst en “wat verder te doen” als volgt samen:
 1. De regiotafels hebben een breed spectrum geboden van lokale en regionale projecten. Ze onderstreepten het belang van taalambassadeurs, de noodzaak om de zaak warm te houden in de plaatselijke en regionale politiek, het belang van schakelen met bedrijfsleven,  en het belang van lokale en regionale samenwerking.
 2. Hierbij maken mensen met de instelling van de deelnemers het verschil.
 3. Er komt een uitgebreid verslag van de regionale tafels, dat beschikbaar zal zijn voor iedereen, onder andere op de website van Lions Nederland. In het verslag zal gelinkte informatie komen over belangrijke partners en organisaties, zoals de organisaties die aanwezig waren met een stand. De deelnemers en andere geïnteresseerden zullen dit verslag krijgen.
 4. 1 op 1 zijn lokale, regionale en landelijk afspraken gemaakt en bevestigd..
 5. Steun voor lokale taalambassadeurs vanuit Lionsclubs is noodzakelijk.
 6. Grote aandacht zal uitgaan naar de inzet voor het “vinden en binden” van de mensen die een betere taalvaardigheid nodig hebben, plaatselijk en in de bedrijven.
 7. Er komt een verslag in Lion Magazine en op de site www.lion.nl, alsook een feature voor nieuwsbrieven, sites, kennisplatforms, etc.
 8. Afspraken en nieuwe acties van Lions en Lionsclubs worden gemonitord door de Commissie Lions Lezen en Schrijven. Ze krijgen alle steun en feedback die de commissie en de regionale coördinatoren die er deel van uitmaken, te bieden heeft.
 9. Bij leven en welzijn is er over vijf jaar weer een symposium over de effecten en opbrengst van de inzet en het effect van projecten waarin Lions en Lionsclubs samenwerken met taalambassadeurs en anderen.
Met dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt dit symposium te doen slagen.
 

Op 31 maart was een geslaagd symposium van Lions Nederland over laaggeletterdheid. Ook ABC was aanwezig op het symposium om o.a. te wijzen op het belang van werving van de doelgroep laaggeletterde Nederlandssprekenden.
Hieronder het verslag....

lees verder
Budget Educatie 2016 per regio


Klik hier om de budgetten voor educatie 2016
van de 35 regio's te zien.

Klik hier om de kaart met de 35 regio's
te downloaden.
 


Klik hier om de budgetten voor educatie 2016
van de 35 regio's te zien.

Klik... lees verder
nieuwe voorzitter ABC 2015

Op de algemene ledenvergadering van 13 juni 2015
heeft de nieuwe voorzitter van ABC, Wil van Dijk,
de voorzittershamer overgenomen van Kees Hammink.